Tiêu đề bài viết

Test chỉnh sửa

LƯU NHÁP: là lưu bài viết để chỉnh sửa lần sau, không publish ra bên ngoài website để khách hàng thấy.

ĐĂNG: là đăng ra ngoài website, khách hàng có thể xem được.

XEM THỬ: là xem thử bài viết (ở chế độ này, bài viết chưa được đăng ra ngoài website)

ĐỊNH DẠNG: không cần quan tâm

CHUYÊN MỤC: không cần quan tâm (tick vào là được)

THẺ: không quan tâm

 

Nội dung bài viết

Định dạng chữ: đậm, in nghiêng

Thêm hình ảnh:

Thuộc tính bài viết: không quam tâm

Ảnh đại diện: chọn ảnh

Một trả lời cho “Tiêu đề bài viết”

Trả lời